Artykuły

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest okresem, w którym pracownik nie świadczy pracy. Jednak zatrudnionemu za ten czas przysługuje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki. Aby wypłacić pracownikowi poprawne wynagrodzenie za czas urlopu trzeba wziąć wszystkie składniki wynagrodzeni te stale i także zmienne.

Ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, bierzemy pod uwagę pensję zasadniczą oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.

Wyliczając podstawę wynagrodzenia urlopowego, należy pamiętać o wyłączeniu niektórych składników ze stosunku pracy, a mianowicie:

– jednorazowych lub nieperiodycznych wypłatach za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
– wynagrodzeniach za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przestoju,
– gratyfikacjach (nagrodach) jubileuszowych,
– wynagrodzeniach za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
– ekwiwalentach pieniężnych za urlop wypoczynkowy,
dodatkowych wynagrodzeniach radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego,
kwocie wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
wynagrodzeniach za czas niezdolności do pracy wskutek chorób lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
nagrodach z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

– należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
– odprawach emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
– wynagrodzeniach i odszkodowaniach przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy.

Załóżmy że pracownik zarabia 3.000zł miesięcznie. Pracuje 40 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku po 8 godzin każdego dnia. W maju wziął 10 dni urlopu, obliczamy jego wynagrodzenie:

Przykład:

 1. najpierw musimy ustalić, ile godzin pracy przypada pracownikowi w maju
  20 dni roboczych w maju x 8 godzin dziennie = 160 godzin.
 2. obliczamy wynagrodzenie za godzinę
  3000zł : 160 godzin = 18,75zł za godzinę.
 3. obliczamy godziny urlopu
  10 dni urlopu = 80 godzin pracy
 4. obliczmy wynagrodzenie
  80 godzin urlopu x 18,75 za godzinę = 1500zł.

A zatem wynagrodzenie pracownika wyniesie 1500zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Pozostałymi składnikami, wliczającymi się do obliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop, są m.in.:

*dodatki do wynagrodzenia, np. stażowy, funkcyjny,


*premie regulaminowe,


*wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,


*dodatki za pracę w nocy,


*wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników zatrudnionych w

*niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Każdy pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w ciągu każdego roku. Wynagrodzenie takie powinno być jak najbardziej zbliżone do tego, jakie otrzymałby pracownik, gdyby świadczył pracę.

 

źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynagrodzenie-za-urlop-wypoczynkowy

https://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/684260,Jak-obliczyc-wynagrodzenie-za-urlop.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1125094,wynagrodzenie-za-urlop-wypoczynkowy-zasady-obliczania.html