Artykuły

Wydatki na szkolenia i atrakcje a koszty uzyskania przychodu.

Firmy w celu zwiększenia sprzedaży często organizują szkolenia, które mają za zadanie zapoznać klientów z oferowanymi produktami. Podczas takich szkoleń obok warstwy merytorycznej nierzadko zapewniane są uczestnikom różnego typu atrakcje. Powstaje pytanie, czy poniesione wydatki na szkolenia i atrakcje w ramach ich organizacji mogą stanowić koszt?

Wydatki na szkolenia i atrakcje w świetle prawa podatkowego

Określony wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli:

  • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie znajduje się na liście stanowiącej katalog wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu kosztów wymienionych w przywołanym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

We wskazanym katalogu nie zostały wymienione wydatki na szkolenia, które mają zaznajomić kontrahentów z oferowanymi produktami. Tym samym należy uznać, iż przedmiotowe wydatki co do zasady mogą stanowić koszt. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna.

Atrakcje na szkoleniu

W przypadku gdy podczas szkolenia zapewnione są atrakcje, należy pamiętać o regulacjach dotyczących wydatków na reprezentację. Nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia reprezentacji, tak więc należy się posiłkować definicjami zawartymi w Słowniku Języka Polskiego. Reprezentacja oznacza „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną” (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod redakcją prof. Stanisława Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007). Przenosząc definicję słownikową na grunt ustaw podatkowych, zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, za reprezentację uznajemy „występowanie w imieniu podatnika (firmy), wiążące się z okazałością i wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów” (Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 159).

Dlatego też w naszej opinii przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki, które ściśle wiążą się z merytoryczną częścią szkoleń.

Natomiast ponoszone w organizacji wydatki na szkolenia w części rekreacyjno-rozrywkowej noszą cechy reprezentacji. W związku z tym nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wydatki-na-szkolenia-i-atrakcje-a-koszty-uzyskania-przychodu