Artykuły

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności. Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu w 2017 roku wynoszą: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku – jeśli działalność jest różnorodna. Stawki ryczałtu w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu :

 • 20-procentowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy działalności:
  przychody, osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywa­nej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:
  lekarzy, lekarzy stomatolo­gów, lekarzy weterynarii,
  techników dentystycznych,
  felczerów, położne, pie­lęgniarki,
  tłumaczy,
  nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyj­nych polegających na udzie­laniu lekcji na godziny.
 • 17-procentowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy działalności:
  a) świadczących usługi:
  parkingowe,
  hotelarskie,
  w zakresie oprogra­mowania,
  fotograficzne,
  b) zajmujących się:
  reprodukcją komputerowych nośników informacji,
  doradztwem w zakresie sprzę­tu komputerowego,
  obsługą centrali radio-taxi,
  c) pośredniczących w:
  w handlu hur­towym,
  w sprzedaży hurtowej po­jazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich,
  w sprzedaży motocykli oraz części i akce­soriów do nich,
  organizacji wyjazdów turystycznych
 • 10-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy przychodów:
  z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
  środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł,
  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  – bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.
 • 8,5-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy działalności:
  usługowych, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powy­żej 1,5 proc. alkoholu (z wy­jątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5 proc. lub 3 proc.),
  polegających na wy­twarzaniu przedmiotów (wy­robów) z materiału powierzo­nego przez zamawiającego.
  Tą stawką ryczałtową objęte są także wszystkie przychody z:
  prowizji uzyskanej przez ko­misanta ze sprzedaży na pod­stawie umowy komisu,
  prowizji uzyskanej przez kol­portera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
  najmu, podnaj­mu, dzierżawy, poddzierżawy składników majątku związa­nych z działalnością gospo­darczą oraz otrzymane od­szkodowania za szkody doty­czące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  wypożyczania artykułów użyt­ku osobistego i domowego.
  Pod 8,5-procentową stawkę ryczałtową podlegają również usługi:
  konserwacji i naprawy ma­szyn biurowych, księgują­cych i liczących,
  prowadzenia przed­szkoli,
  zwalczanie pożarów i zapo­biegania pożarom,
  związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi.
 • 5,5-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są:
  przychody z prowadzenia działalności wytwórczej,
  przychody z robót budowlanych lub z przewozu ładun­ków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
  Tą stawką ryczałtową objęte są także prowizje z działalności han­dlowej w zakresie sprzedaży:
  jednorazowych biletów ko­munikacji miejskiej,
  znaczków do biletów miesięcz­nych,
  znaków opłaty skarbo­wej,
  znaczków pocztowych,
  żetonów i kart magnetycz­nych do automatów,
 • 3-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są wszystkie przychody z:
  działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,
  działalności usługowych w za­kresie handlu (sprzedaż naby­tych produktów i towarów),
  działalności rybaków mor­skich i zalewowych w zakre­sie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów,
  odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nierucho­mościami, które są opodatko­wane podatkiem 10 proc),
  usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych).
  A także:
  niektóre dotacje i subwencje,
  odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  umorzone lub przedawnione zobowiązania,
  świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia,
  wynagrodzenie płatników.
 • 2-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są przychody:
  ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Źródło: E. Szpytko- Waszczyszyn, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-ewidencjonowany(dostęp: 14.08.2017r.)