Artykuły

Sprzedaż środka trwałego wycofanego z działalności lub po jej zakończeniu.

Przedsiębiorcy podczas prowadzenia działalności gospodarczej używają środków trwałych. W niektórych sytuacjach są one wycofywane z działalności czy też działalność zostaje zlikwidowana. Powstaje wówczas pytanie, jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego.

Zgodnie z przepisami znajdującymi się w obu ustawach o podatku dochodowym środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Wycofanie i sprzedaż środka trwałego

godnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uznaje się również „przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą”. Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej i przekazanie go na cele osobiste podatnika nie jest odpłatnym zbyciem, wobec czego nie powoduje powstania przychodu podatkowego.

W dacie przekazania pojazdu na potrzeby osobiste podatnika składnik majątku należy wykreślić z ewidencji środków trwałych, podając przyczynę wykreślenia, np. „przekazanie samochodu na potrzeby osobiste przedsiębiorcy (wspólnika)”. Czynność ta nie wymaga dodatkowego udokumentowania.

Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej i przekazanie go na potrzeby osobiste podatnika nie powoduje powstania przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń, nawet jeżeli składnik przemieszcza się pomiędzy majątkiem spółki jawnej a majątkiem wspólnika tej spółki.

Sprzedaż środka trwałego po likwidacji firmy

Likwidując działalność gospodarczą, podatnicy muszą sporządzić wykaz pozostałych na ten dzień składników majątku. Powinien on zawierać m.in.: określenie (nazwę) składnika majątku, datę jego nabycia, kwotę wydatków związanych z nabyciem, w tym zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, a także wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych.

Sprzedaż składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej przed upływem 6 lat od likwidacji powoduje obowiązek rozliczenia dochodu z działalności gospodarczej. Sposób ustalania dochodu ze sprzedaży składników majątku przejętych po likwidacji działalności gospodarczej określa art. 24 ust. 3b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem dochód oblicza się jako różnicę pomiędzy przychodami z odpłatnego zbycia składników majątku a wydatkami na ich nabycie, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Po sprzedaży środka trwałego, w sytuacji gdy powstanie przychód, zaliczkę należy obliczyć według takich samych zasad, jakie przedsiębiorca stosował do dochodów ze zlikwidowanej działalności i wpłacić w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż.

Natomiast po zakończeniu roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży, transakcję tę należy wykazać w zeznaniu rocznym.

 

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-sprzedaz-srodka-trwalego-wycofanego-z-dzialalnosci-lub-po-jej-zakonczeniu (05.01.2018)