Artykuły

SPLIT PAYMENT – CZYLI WSZYSTKO O PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Co to jest split payment?


Split payment (MPP), zwany zamiennie mechanizmem podzielonej płatności, to kolejne rozwiązanie rządu na uszczelnienie systemu podatkowego, czyli walkę z wyłudzeniami VAT, polega na możliwości zapłaty podatku VAT na specjalny rachunek – rachunek VAT.

Obligatoryjnym stosowaniem MPP mają być objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje na kwoty poniżej 15.000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. W zakresie takich transakcji nabywca będzie mógł jednak zastosować MPP na zasadzie dobrowolności. Przyjęta wartość 15.000 zł jest zbieżna z limitem transakcji wskazanym w art. 19 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. Z 2018 r. poz. 646 ze zm.), czyli limitem, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy są obowiązani do dokonania płatności za daną transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego.


Split payment nazywa się mechanizmem podzielonej płatności, ponieważ płacący/kupujący może zdecydować, jak chce uregulować płatność za fakturę – czy całość (kwotę brutto) chce przekazać na konto rozliczeniowe sprzedawcy, czy płatność chce podzielić (zastosować split payment), czyli kwotę VAT wpłacić na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, a kwotę netto na tradycyjny rachunek rozliczeniowy tego samego sprzedawcy. 

Wybór metody płatności należy do dokonującego zapłaty i nie można mu blokować żadnej z możliwości. Dlatego też, jeśli kupujący zdecyduje się na split payment, sprzedający ma obowiązek zapewnić mu taką możliwość, czyli otworzyć specjalny rachunek VAT w swoim banku.

 


Rys. Schemat działania mechanizmu podzielonej płatności.

Należy również podkreślić, iż split payment będzie mógł mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma – firma). Mechanizm ten nie będzie stosowany w transakcjach B2C (firma – osoba prywatna).


Zgodnie z art. 62b ust. 2 zmienianej ustawy ustawy Prawo bankowe na rachunku bankowym dedykowanym rozliczeniom split payment nie mogą być wpłacane środki inne niż z tytułu podatku VAT. Jak szczegółowo wskazuje art. 62b ust. 1 na rachunek VAT mogą być wpłacane środki pochodzące z:

 • zapłaty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług płaconej dostawcy towarów lub usługodawcy w ramach split payment;
 • wpłaty kwot podatku od towarów i usług przez podatników, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT (WNT paliw silnikowych) na rzecz płatników, o których mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu;
 • dokonania płatności z rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku;
 • zwrotu kwoty VAT w przypadku:
  • wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania (gdy do faktury pierwotnej miał zastosowanie mechanizm split payment),
  • zwrotu przez urząd skarbowy.

Jak ubiegać się o zwrot środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Zgodnie z treścią ustawy (art. 108b ust. 1) podatnik będzie miał prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Przelew mógłby być wykonany wyłącznie na wniosek podatnika, w którym określa kwotę, która ma zostać mu zwrócona. Wniosek będzie podlegał odpowiedniej weryfikacji przez właściwe organy podatkowe. Naczelnik US wydaje postanowienie w terminie 60 dni od daty otrzymania wniosku.

 • Naczelnik urzędu skarbowego nie wyrazi zgody na przelanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika w przypadku gdy:
  zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu tego podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję lub
 • w trakcie prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego w zakresie podatku zachodzi uzasadniona obawa określenia zaległości podatkowej w podatku lub ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku, lub
 • weryfikacja zasadności złożonego przez podatnika wniosku wskazuje, że zachodzi uzasadniona obawa wystąpienia zaległości podatkowej w podatku.

Od kiedy będzie obowiązywał split payment?

Od 1 września br. mechanizmem podzielonej płatności objęte będą także transakcje, których przedmiotem są:

 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • węgiel i produkty węglowe,
 • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.

Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-split-payment-od-kiedy-bedzie-obowiazywal

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/2943914,Split-payment-zmiany-od-stycznia-2020-r.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-split-payment-czyli-podzielona-platnosc-na-czym-polega

https://www.pit.pl/aktualnosci/obowiazkowy-split-payment-od-1-wrzesnia-2019-r-958123