Artykuły

Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów lub rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym zobowiązany sporządzić i ująć w ewidencji spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności.

Spis z natury – obowiązek sporządzenia

Obowiązek ten wynika z § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.

Zgodnie z w/w paragrafem podatnicy są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury:

-na dzień 1 stycznia,
-na koniec każdego roku podatkowego,
-na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
-w razie zmiany wspólnika,
-w razie zmiany proporcji udziałów wspólników
-na dzień likwidacji działalności.

W remanencie początkowym powinny się znaleźć wyłącznie:

1) towary handlowe czyli wyroby zakupione w celu dalszej odsprzedaży

2) materiały, czyli podstawowe surowce potrzebne do produkcji,

Dotyczy to towarów i materiałów, które zostały zakupione przez przedsiębiorcę przed założeniem firmy i należały do jego majątku prywatnego, a obecnie są przekazywane firmie.

Brak składników majątku a spis z natury

Brak składników majątku, które ujmuje się w spisie z natury, nie zwalnia podatnika z obowiązku jego sporządzenia. Informację o spisie z natury, którego wartość jest zerowa również należy uwzględnić w KPIR jako pierwszy wpis w księdze. W przypadku ryczałtowców sporządzamy remanent, ale nie umieszczamy go w ewidencji przychodów.

Spis z natury – czy należy powiadamiać o sporządzeniu?

O fakcie sporządzenia spisu z natury co do zasady nie trzeba informować urzędu skarbowego. Zgłoszenie jest konieczne tylko w sytuacji gdy spis z natury sporządzany jest na inny dzień niż 31 grudnia, 1 stycznia czy też dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Obowiązek ten wynika z § 27 ust. 1 rozporządzenia.

Jakie dane powinien zawierać spis z natury?

-imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
-datę sporządzenia spisu,
-numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
-szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27,
-jednostkę miary,
-ilość stwierdzoną w czasie spisu,
-cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
-wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
-łączną wartość spisu z natury,
-wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie, oraz
-klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
-podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników)
-Wycena elementów a spis z natury.

 

Podatnik, zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia, jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia.

Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

 

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-spis-z-natury-na-dzien-rozpoczecia-dzialalnosci (dostęp z dnia 26.01.2018)