Prowadzenie Ksiąg Handlowych

  • opracowanie Polityki Rachunkowości i planu kont
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • prowadzenie księgi głównej i pomocniczej
  • prowadzenie ewidencji VAT, środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji CIT, VAT, VAT-UE
  • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat