Artykuły

Opłata skarbowa w KPiR

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeśli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie czy zezwolenie.

I tak do wniesienia opłaty skarbowej podatnik obowiązany jest m.in. przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności, koncesji czy o dokonanie wpisu do działalności regulowanej. Uiścić ją należy także w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 

Czy opłaty skarbowe można zaliczyć do kosztów podatkowych?


Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Ponadto wydatki te muszą być odpowiednio udokumentowane i mieć związek z prowadzoną działalnością.

Ze względu na fakt, że opłaty skarbowe nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, można wyjść z założenia, że opłaty te podatnik może ująć w kosztach podatkowych. Pod warunkiem, że zostały one poniesione w związku z prowadzoną działalnością oraz podatnik posiada dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wówczas po spełnieniu powyższych warunków podatnik może koszt związany z opłatą skarbową zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej działalności.

 

W jaki sposób należy udokumentować poniesienie opłaty skarbowej?

Przedsiębiorca dokonujący uiszczenia opłaty skarbowej może to zrobić na dwa sposoby:

  • w kasie właściwego urzędu skarbowego, lub
  • przelewem na właściwy rachunek bankowy.

W przypadku pierwszej opcji urzędnik wydaje podatnikowi potwierdzenie dokonania wpłaty. Poświadczenie takie zawiera datę i tytuł dokonania wpłaty, wartość wniesionej opłaty, numer pokwitowania, a także pieczątkę urzędu wraz z podpisem osoby przyjmującej wpłatę.

Jeżeli natomiast opłata skarbowa dokonywana jest w formie elektronicznej poprzez przelew bankowy to w takim wypadku wystarczy wydrukowanie potwierdzenia przelewu, które będzie stanowić potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Wydatki poniesione na opłaty skarbowe należy kwalifikować jako pozostałe wydatki i księgować w kolumnie 13 KPiR. Dotyczy to oczywiście podatników, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów.

Możliwy zwrot opłaty skarbowej

Warto też pamiętać, że przedsiębiorca ma możliwość ubiegania się o zwrot opłaty skarbowej w przypadku, gdy mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej lub nie wydano zaświadczenia czy zezwolenia (pozwolenia, koncesji). W takiej sytuacji należy dokonać także korekty rozliczeń podatkowych, jeżeli wydatek został już zaliczony do kosztów podatkowych.

 

Pełen wykaz odpłatnych czynności urzędowych zawiera załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

 

Źródło:

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/321790,Oplata-skarbowa-w-kosztach-uzyskania-przychodu.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-oplaty-skarbowe-w-kpir