Artykuły

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – podstawowe informacje

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub pracownika
.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

 


Każda ze stron umowy o pracę zawartej na okres próbny, określony lub nieokreślony może rozwiązać ją za wypowiedzeniem.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od następujących czynników:

– rodzaju zawartej umowy,


– czasu, na który została zawarta umowa

– dotyczy to szczególnie umów terminowych,

– okresu zatrudnienia u danego pracodawcy,

– ma to istotne znaczenie w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

W przypadku umowy o pracę, która została zawarta na okres próbny, okresy wypowiedzenia wynoszą: 3 dni robocze (okres próbny nieprzekraczający dwóch tygodni), 1 tydzień (okres próbny przekraczający dwa tygodnie) lub 2 tygodnie (trzymiesięczny okres próbny)

Umowy na czas nieokreślony, uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące przy przeprowadzeniu co najmniej 3 lat

Umowa na zastępstwo– zawierana jeśli istnieje potrzeba zastąpienia pracownika, powstałego w wyniku jego usprawiedliwionej nieobecności, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze

 

Okresy wypowiedzenia przewidziane w kodeksie pracy są okresami minimalnymi i nie mogą zostać skrócone. Jeżeli w okresie wypowiedzenia, podczas którego pracownik pozostaje w stosunku pracy, nabędzie prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia, to stosuje się dłuższy okres wypowiedzenia. Do okresu zatrudnienia zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy niezależnie od przerw występujących w tym zatrudnieniu. Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy nie ma znaczenia, czy pracownik pozostaje w zatrudnieniu w pełnym, czy też w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pamiętać należy, że umowy o pracę nie można wypowiedzieć pracownikowi, który w ciągu maksymalnie 4 lat osiągnie wiek emerytalny (w przypadku, gdy czas zatrudnienia pozwala mu uzyskać prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku). Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik otrzymał prawo do renty ze względu na całkowitą niezdolność do pracy.


Należy również pamiętać, że czas trwania choroby, urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego jest dla pracownika okresem zatrudnienia i w dniu jego zakończenia podlega on wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze – w tym okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Warto pamiętać!

Art. 56. § 1. Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

Art. 611. W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

 

Źródło:

https://inewi.pl/Blog/okres-wypowiedzenia-umowy-o-prace-podstawowe-informacje

 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-okres-wypowiedzenia-umowy-o-prace

 

http://www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/72631,Jakie-sa-okresy-wypowiedzenia-umowy-o-prace.html