Artykuły

Niezamortyzowana wartość inwestycji jako koszt

Przed rozpoczęciem działalności lokalu (niebędącym własnością przedsiębiorcy) przedsiębiorcy często dokonują prac adaptacyjnych do własnych potrzeb. Ich koszty powinny być traktowane – co do zasady – jako inwestycja w obcy środek trwały i amortyzowane. Problem pojawia się, gdy cała wartość inwestycji nie została zamortyzowana, a umowa uległa rozwiązaniu. W poniższym artykule omówimy zatem, czy niezamortyzowana wartość inwestycji może być uznana jako koszt.

Zgodnie z przepisami znajdującymi się w obu ustawach o podatku dochodowym środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Środkami trwałymi są również niezależnie od przewidywanego okresu ich używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych” (art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

Inwestycja w obcym środku trwałym na gruncie Kodeksu cywilnego

Zgodnie z art. 676 Kodeksu cywilnego jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, najmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Z przytoczonych wyżej regulacji wynika, że z punktu widzenia prawa cywilnego właściciel nieruchomości od momentu dokonania nakładów inwestycyjnych na jego nieruchomościach staje się właścicielem poczynionych na nich nakładów. Innymi słowy, gdy dzierżawca poniesie nakłady na nieruchomość, której jest posiadaczem, prace adaptacyjne i modernizacyjne poniesione przez niego stają się własnością wydzierżawiającego z mocy prawa.

Niezamortyzowana wartość inwestycji a wyłączenie z kosztów

Jednak nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Tym samym w sytuacji, gdy środki trwałe w postaci inwestycji w obcych środkach trwałych nie utraciły przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności, to niezamortyzowana wartość inwestycji może zostać zaliczona do kosztów.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4010.36.2017.2.KB, z 18 sierpnia 2017 r.

Pozostawienie nakładów na gruncie VAT

W zakresie podatku VAT należy zastanowić się, czy pozostawienie nakładów inwestycyjnych powinno podlegać opodatkowaniu VAT. Opodatkowane tym podatkiem są m.in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

     

     

Pozostawienie przez najemcę nakładów inwestycyjnych w środku trwałym, bez pobrania wynagrodzenia z tego tytułu, nie stanowi ani dostawy towarów na rzecz wynajmującego (bądź kolejnych najemców), ani świadczenia usług. Jest to czynność, która nie podlega opodatkowaniu. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem jest pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 marca 2013 r., nr ITPP2/443-1515/12/AK

 

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-niezamortyzowana-wartosc-inwestycji-jako-koszt ( dostęp z dnia 28.02.2018)