Artykuły

Limity podatkowe

Jednorazowa amortyzacja do  50 tyś euro rocznie

W roku 2017 kwota limitu wzrosła do 215’000 zł (50 000 euro).

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

Mały podatnik PIT i VAT

Limit dla małego podatnika to  5’157’000 PLN (1 200 000 euro).

Mały podatnik pośrednik:193’000 PLN (45 000 euro)

O statusie jako mały podatnik decyduje warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50’000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy mogą opłacać w 2017 roku zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie lub prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli:

1) w 2016 roku (roku poprzedzającym rok podatkowy):

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w 2017 roku i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Limity te trzeba oczywiście przeliczać na złotówki wg średniego kursu NBP euro (4,2976 zł za 1 euro) z 3 października 2016 r. (pierwszy roboczy dzień października 2016 r.)

Zatem w 2017 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2016 roku:
– uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 1 074 400,- zł (równowartość 250.000 euro),
– uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 1 074 400,- zł (równowartość 250.000 euro).

Natomiast prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2017 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2016 r. nie przekroczyły kwoty 107.440,- zł (równowartość 25.000 euro).

 

Pełna i uproszczona rachunkowość

Począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych od 1 stycznia 2016 r., podatnicy stosują kurs przeliczeniowy wykorzystywany dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro nie tak jak to miało miejsce dotychczas z 30 września, lecz z 1 października.
Podstawą zmiany jest art. 6 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) zgodnie z którym przepis art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu zmienionym (przeliczenie według kursu z 1 października, a nie 30 września) mają zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 r.
Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości (księga przychodów i rozchodów) należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 poz. 2255) Tam zawarto przepisy zwiększające limit dla pełnej rachunkowości z 1,2 mln euro do 2 mln euro od 2017 roku.

Jednostkami mikro, korzystającymi z szeregu uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, są m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro w przeliczeniu  5.157.120 zł i nie więcej niż 2 000 000 euro czyli 8.595.200 zł za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Źródło: Limity podatkowe 2017, http://www.vat.pl/0410-limity-podatkowe-2017-11129/ (dostęp (31.07.2017r.)

Źródło: Wyższy limit przychodów dla pkpir od 1 stycznia 2017 r.,http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/kpir/abc-kpir/744152,2,Wyzszy-limit-przychodow-dla-pkpir-od-1-stycznia-2017-r.html(dostęp 31.07.2017r.)