Artykuły

Krajowa Administracja Skarbowa, jakie zmiany od 1 marca 2017

Znalezione obrazy dla zapytania krajowa administracja skarbowa

Krajowa Administracja Skarbowa jest podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest wiceminister finansów.

Nową, skonsolidowaną KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. izby administracji skarbowej (16)

  2. urzędy skarbowe (400)

  3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi – 143).

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników odbywa się w urzędach skarbowych, które pozostały w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej jest organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Wyjątek stanowią decyzje podatkowe wydane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym jest ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejął zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Jest odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną. Istotną nowością jest praktycznie całkowite wyeliminowanie zastosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w stosunku do regulacji wchodzących w życie wraz z nową ustawą. Jedyną sytuacją, gdzie nowo uchwalona ustawa o KAS sięga po regulacje u.s.d.g., jest odesłanie do przepisów ustawy w zakresie usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną będącego jednocześnie mikro lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast art. 93 ustawy o KAS w sposób bezpośredni stanowi, że nie stosuje się przepisów u.s.d.g. dotyczących kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Tym samym nie znajdują tutaj zastosowania tak kluczowe regulacje u.s.d.g. związane z prowadzeniem kontroli, jak chociażby: ustanawiające obowiązek zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;

określające elementy, jakie powinno zawierać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;

dotyczące obecności osoby kontrolowanej lub podmiotu przez niego upoważnionego;

związane z miejscem, czasem oraz przebiegiem prowadzenia kontroli;

dotyczące obowiązku posiadania, prowadzenia i okazywania książki kontroli;

ustanawiające zakaz prowadzenia kontroli równoczesnych;

określające ustawowe limity łącznego czasu trwania kontroli w ciągu jednego roku kalendarzowego;

dotyczące dopuszczalności dokonywania przerwy w kontroli;

związane z możliwością wniesienia sprzeciwu przez kontrolowanego na działania organu podejmującego i wykonującego czynności kontrolne.

źródło: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/kontrola-skarbowa/752978,Krajowa-Administracja-Skarbowa-zmiany-w-kontroli-skarbowej-od-1-marca-2017-r.html