Artykuły

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem od sprzedaży z VAT

Sprzedaż niektórych wyrobów oraz świadczenie usług takich jak roboty budowlane, sprzedaż wyrobów stalowych, złomu czy niektórych zespołów komputerowych podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Wówczas podatek VAT rozlicza nie sprzedawca, lecz nabywca. Jeżeli na wystawionej fakturze podatek VAT został błędnie naliczony, sprzedawca powinien sporządzić jego korektę. Jednak czy korekta faktury z odwrotnym obciążeniem powoduje obowiązek rozliczenia podatku należnego u sprzedawcy? Sprawdźmy!

Odwrotne obciążenie – na czym polega?

W ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego od dokonanych czynności opodatkowanych spoczywa na nabywcy, nie na sprzedawcy, jak ma to miejsce w większości transakcji. Lista transakcji objętych odwrotnym obciążeniem została wymieniona w ustawie o VAT: w załączniku nr 11 – odnosząc się do towarów oraz w załączniku nr 14 – nawiązując do usług.

Sprzedaż w ramach odwrotnego obciążenia należy wykazać nie tylko w deklaracji VAT, lecz także w informacji podsumowującej dla obrotu krajowego VAT-27. Od 2017 roku informację tę należy składać za okresy miesięczne, wyłącznie w postaci elektronicznej.

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem

Zdarza się, że w wyniku błędu lub pomyłki sprzedawca nieprawidłowo wystawi fakturę, powodując przez to zmianę wartości transakcji. Wówczas jest zobowiązany do sporządzenia faktury korygującej, która wykaże prawidłową wartość transakcji, czyli zwiększy lub zmniejszy wartość wynikającą z faktury pierwotnej.

Korekta faktur z odwrotnym obciążeniem często powstaje na skutek:

  • błędnie sklasyfikowanych towarów lub usług według PKWiU,
  • wyjątków w usługach budowlanych – odwrotne obciążenie w robotach budowlanych stosuje się wyłącznie, gdy podatnik świadczy usługi jako podwykonawca (zleceniobiorca nie zawsze jest dobrze poinformowany o tym fakcie).

Jeżeli nieprawidłowo został naliczony podatek VAT od sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem, to należy sporządzić korektę faktury, która na ogół spowoduje zmniejszenie wartości transakcji o błędnie naliczony wcześniej podatek VAT.

Jednym z warunków do zastosowania odwrotnego obciążenia jest sytuacja, gdy zarówno wystawca faktury, jak i nabywca są czynnymi podatnikami VAT.

Co do zasady sprzedawca może obniżyć VAT należny w momencie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem nie wymaga posiadania potwierdzenia odbioru.

Korekta rozliczenia podatku powstała na skutek błędu lub pomyłki na fakturze z odwrotnym obciążeniem powinna być dokonana w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy od sprzedaży, czyli w miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub świadczenia usługi, jak potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 czerwca 2016 r., nr ITPP3/4512-191/16/MD. Wymóg posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w tym przypadku nie obowiązuje.

Jeżeli po wystawieniu faktury VAT (na zasadach ogólnych) okazało się, że nabywca działał w charakterze podatnika VAT i powinien otrzymać fakturę z odwrotnym obciążeniem, to sprzedawca powinien:

  • sprawdzić status podatkowy nabywcy, np. za pomocą bazy podatników dostępnej on-line (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) lub przez naczelnika urzędu skarbowego,
  • wystawić fakturę korygującą (na zasadach przewidzianych art. 106a–106n ustawy o VAT), w której zastosuje procedurę odwrotnego obciążenia, jeżeli nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,
  • zwrócić nabywcy uiszczony podatek VAT.

     

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-korekta-faktury-z-odwrotnym-obciazeniem-od-sprzedazy-z-vat/2 (dostęp z dnia 28.02.2018)