Artykuły

KASY FISKALNE – OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW O ZAPOZNANIU SIĘ Z ZASADAMI EWIDENCJI

Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami ewidencjonowania na kasach fiskalnych

Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, każdy przedsiębiorca ewidencjonujący sprzedaż na kasie fiskalnej jest zobowiązany do posiadania oświadczeń pracowników stwierdzających ich zapoznanie się z zasadami dotyczącymi ewidencjonowania na kasach fiskalnych.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia, wskazującym na zakres czynności podatnika prowadzącego ewidencję, podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania (§ 6 ust. 3 rozporządzenia). Osoba taka, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (§ 6 ust. 4 rozporządzenia). Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, która będzie prowadzić u niego ewidencję (wzór informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia zawiera załącznik do rozporządzenia).

Poniżej przykładowy wzór oświadczenia:

Termin uzyskania oświadczenia

Termin uzyskania takiego oświadczenia to:

-dla osób już zatrudnionych – do 31 maja 2019 r.,

-dla osób nowo przyjmowanych do pracy (od 1 maja 2019 roku) – przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.

Jak podkreśla Krajowa Izba Podatkowa przepisy nowego rozporządzenia nakazują zapoznanie z informacją o zasadach ewidencji nie tylko pracowników podatnika, którzy obsługują kasę fiskalną, lecz również wszystkie osoby bez względu na sposób i formę powierzenia tym osobom prowadzenia ewidencji.

Nowe oznaczenia literowe na kasach fiskalnych

Dotychczas używane oznaczenia literowe od A do G można stosować do 31 lipca 2019 roku. Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązujące oznaczenia to:


• litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
• litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
• litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
• litera D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,litera E – stawka “zw”,
• litera F i G – pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Pozostałe obowiązki wynikające z Rozporządzenia

Mniej popularnym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy umieszczony wyświetlacz kasy rejestrującej znajduje się w miejscu umożliwiającym klientowi odczyt wyświetlanych na nim danych – zalecane jest zweryfikowanie, czy kasa fiskalna spełnia ten obowiązek.

 

Załączniki do Rozporządzenia

I. Informacja o zasadach ewidencji

II. Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

III. Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych

IV. Wykaz kas rejestrujących, których dotyczy składany wniosek

V. Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kas przez podatnika

VI. Dane dotyczące kas rejestrujących, których dotyczy składane zgłoszenie

VII. Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej

VIII. Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas

IX. Zgłoszenie/aktualizacja zgłoszenia danych dotyczących kasy przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis

X. Wykaz kas rejestrujących podatnika

XI. Wykaz kas rejestrujących, dla których podatnik dokonał zmian w książce kasy

XII. Lista serwisantów

Źródła:

-http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000816/O/D20190816.pdf (tekst rozporządzenia)

-https://www.pit.pl/aktualnosci/do-31-maja-obowiazkowe-oswiadczenie-od-pracownikow-obslugujacych-kasy-fiskalne-956260

-https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/kasy-fiskalne/2980272,Kasy-fiskalne-oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-informacja-o-zasadach-ewidencji.html

-https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kiedy-kasa-fiskalna