Artykuły

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy nie są w stanie obejść się bez samochodu, czy maszyn produkcyjnych. Większość tych składników może stanowić tzw. środki trwałe, jednak po spełnieniu kilku warunków: będą wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa, są kompletne i zdatne do użytku, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. Czy wiesz kiedy możliwa jest ich jednorazowa amortyzacja?

Kwestia jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych została unormowana w art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią: “w przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy (…) mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym”.

Co ciekawe, powyższy przepis dotyczy wszystkich środków trwałych o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł. Podatnik prowadzący swoją księgowość w oparciu o KPiR jednorazowy odpis amortyzacyjny ujmuje w kolumnie 13 księgi – pozostałe wydatki – w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu kolejnym.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis – kto może skorzystać?

Jak wskazuje art. 22k ust. 7 updof z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Mają oni możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro (w 2017 roku wynosi 215 tys. zł). Limit dotyczy łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym.

Małym podatnikiem określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR. Należy zauważyć, że w 2016 roku limit ten wynosił 5 092 000 zł, natomiast w roku 2017 wzrósł do 5 157 000 zł.

Jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, tj.:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 – urządzenia techniczne,
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

  Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis – jak z niej skorzystać?

  Podatnik sam decyduje o tym czy skorzysta z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czy też nie. Co więcej, nie musi występować do organów administracyjnych o zgodę na jej zastosowanie.

  Jednak korzystający z pomocy de minimis może zgłosić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, iż ją zastosował oraz w jakiej kwocie. Takie potwierdzenie będzie szczególnie przydatne, jeżeli przedsiębiorca będzie ubiegał się o kolejną pomoc.

  Organ podatkowy po otrzymaniu wniosku o udzielenie takiej pomocy weryfikuje, czy podatnik spełnił wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z pomocy.

  Przedsiębiorca starający się o udzielenie pomocy de minimis poza wnioskiem o wydanie zaświadczenia musi złożyć także:

  • fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
  • ewidencję środków trwałych,
  • dowód potwierdzający dokonanie odpisów amortyzacyjnych (np. kopia KPiR),
  • oświadczenie o metodzie amortyzacji jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
  • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

  Jak wynika z art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, w ciągu 3 lat łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 200.000 euro. Dla firm transportowych limit ten wynosi 100.000 euro.

Autor: Angelika Borowska, Jednorazowa amortyzacja środków trwałych,https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jednorazowa-amortyzacja-srodkow-trwalych, (dostęp 06.06.2017r.)