Artykuły

Faktura dla kontrahenta z UE.

Unia Europejska umożliwia pełną swobodę zawierania umów pomiędzy krajami wspólnoty, co przyczynia się do powiększania ilości zawieranych transakcji między polskimi a zagranicznymi kontrahentami. Spotykając się po raz pierwszy z wystawieniem faktury dla zagranicznego partnera, polscy przedsiębiorcy często mają problem jak poprawnie wystawić fakturę dla zagranicznego klienta a przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Rejestracja do VAT UE

Przedsiębiorca, który chce dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE musi liczyć się z obowiązkiem dokonania rejestracji do celów VAT UE, który dotyczy zarówno czynnych, jak i zwolnionych podatników VAT. Rejestrację należy dokonać na podstawie wniosku VAT-R, w którym należy uzupełnić część C.3. Po spełnieniu wymagań przedsiębiorca otrzyma numer NIP UE uprawniający do wykonywania transakcji zagranicznych z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej.

Najbardziej popularnymi transakcjami zagranicznymi pomiędzy czynnymi podatnikami VAT są:

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
  to wywóz towarów z kraju do innego państwa Unii Europejskiej na rzecz podmiotu, który posiada ważny numer VAT UE. Dostawa towarów musi nastąpić w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT.
 • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.
  polega na sprzedaży usług przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz podatnika mającego swoją siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności czy też stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej (poza Polską). Opodatkowanie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów podlega innym zasadom opodatkowania niż ich świadczenie na terytorium kraju.

Aby poprawnie udokumentować sprzedaż na rzecz kontrahenta z UE, należy zatem na początek określić charakter i miejsce wykonanego świadczenia.

Określenie miejsca świadczenia usług

Jest to bardzo ważne ze względu na ustalenie prawidłowego sposobu rozliczenia podatku VAT. Na jego podstawie powstaje obowiązek rozliczenia podatku. Zgodnie z zasadą ogólną, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest obszar, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast szczegółowe miejsca świadczenia usług wskazuje art. 28b ustawy o VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług określa usługi, których charakter wyklucza stosowanie zasad ogólnych opisanych w art. 28b. Są to m.in.:

 • usługi związane z nieruchomościami;
 • usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak: targi i wystawy;
 • usługi restauracyjne i cateringowe.

Dostawa towarów na rzecz kontrahenta z UE mająca miejsce na terenie Polski

Przy dostawie towarów, które nie są wysyłane lub transportowane, miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Istotne jest to, że odmiennie od świadczenia usług, w takiej sytuacji to dostawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego na terenie kraju. Zatem jeżeli dostawa ma miejsce na terenie Polski, podatnik – sprzedawca, powinien zastosować stawkę obowiązującą w kraju, tj. 23%, 8%, 5%, 0% lub “zw”.

Zgodnie z definicją, WDT to wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska. Nabywca powinien być czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej i posiadać aktywny numer VAT-UE.

Dostawca towarów ma prawo zastosować preferencyjną stawkę podatku w wysokości 0% w przypadku, gdy:

 • rozpozna wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (kontrahent z UE posiada odpowiedni status i wywiezie towary poza terytorium Polski);
 • posiada odpowiednie dokumenty udowadniające wywóz.

Dokumentami potwierdzającymi dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mogą być:

 • w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi – dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku;

jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów.

Jeżeli jednak z powyższych dokumentów nie wynika jednoznacznie, że towar został dostarczony nabywcy, w takiej sytuacji do tego celu mogą posłużyć inne dokumenty, np:

 • korespondencja handlowa z nabywcą (w tym jego zamówienie);
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 • potwierdzenie zapłaty za towar.

Podatnik ma czas na zdobycie wyżej wymienionych dokumentów potwierdzających wywóz towarów do czasu złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiła dostawa. Brak potwierdzenia wywozu towarów w ramach WDT uniemożliwia podatnikowi zastosowanie stawki VAT 0%.

Usługa świadczona na terenie Polski dla zagranicznego kontrahenta

Zastosowanie art. 28b ustawy o VAT odnosi się do świadczenia usług zarówno krajowych, jak i zagranicznych na rzecz podatników. Wówczas zasada ogólna wskazuje, że miejscem świadczenia usług jest siedziba działalności usługobiorcy. Natomiast świadczenie usług na rzecz osób fizycznych, które nie są podatnikami określa art. 28c ww. ustawy. W tym przypadku miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Wobec tego jeżeli polski podatnik świadczy usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta, który jest osobą fizyczną, a miejscem świadczenie usługi jest Polska to ma obowiązek opodatkować usługę według właściwej stawki VAT przewidzianej dla danej usługi na terytorium Polski.

Faktura dla kontrahenta z UE

W kwestii danych identyfikacyjnych faktura dla kontrahenta z UE powinna zawierać numer VAT UE nabywcy oraz odbiorcy. W celu sprawdzenia aktywny VAT UE można skorzystać z systemu VIES. W przypadku świadczenia usług, dla których zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT, ważne jest również dodanie odpowiednich treści w dalszej części faktury.

Jeżeli bowiem to zagraniczny kontrahent zobowiązany jest do rozliczenia podatku od wartości dodanej, wówczas na fakturze nie należy wykazywać kwoty podatku oraz stawki VAT. W polu tym stosuje się najczęściej adnotację “np” – nie podlega opodatkowaniu. Dodatkowo art. 106e ust 1 pkt 18 stanowi, iż na fakturze powinien również zostać umieszczony zapis “odwrotne obciążenie”.

Źródło:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wewnatrzwspolnotowe-swiadczenie-uslug-definicja-i-przyklady/3 (dostęp z dnia 21.12.2017)
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktura-dla-kontrahenta-z-ue-za-usluge(dostęp z dnia 21.12.2017)
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/transakcje-zagraniczne/738922,Jak-dokumentowac-uslugi-swiadczone-kontrahentom-z-UE.html(dostęp z dnia 21.12.2017)