Artykuły

Elektroniczne składanie sprawozdań do KRS

Elektroniczne składanie sprawozdań do KRS


Obowiązek elektronicznego składania sprawozdań dotyczy każdej firmy zarejestrowanej w KRS (czyli wszystkie spółki z o.o., spółki akcyjne) oraz osób fizycznych i spóek przez nie prowadzonych, jeżeli ich przychód w ubiegłym roku wyniósł co najmniej 2 miliony euro w przeliczeniu na złotówki.

Sprawozdanie do KRS może przesłać wyłącznie osoba, która jest wpisana do KRS i ma w nim ujawniony nr PESEL. Najczęściej są to członkowie zarządu spółki.

Od 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany dotyczące sprawozdań finansowych. Od tego dnia będą one mogły być składane wyłącznie przez internet oraz podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP

.

Od 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe można przesłać do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną (a nie jak do tej pory w formie papierowej). Co istotne, zasada ta dotyczy zarówno sprawozdań składanych za 2017 rok, jak i „zaległych”, składanych za wcześniejsze lata obrotowe.

Do 30 września 2018 r. trwa swego rodzaju okres przejściowy, podczas którego spółki składające sprawozdanie do KRS będą mogły sporządzić je jeszcze w formie papierowej, ale przesłać już tylko elektronicznie.

Pierwszym krokiem po przygotowaniu pisemnego sprawozdania będzie podpisanie dokumentów zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu. Następnie należy je zeskanować, tworząc elektroniczną kopię (skan), którą podpisze podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu. Skan mogą zatem podpisać wyłącznie wspólnicy uprawnieni do reprezentacji (spółki osobowe) lub członkowie zarządu (spółki kapitałowe). Osobą składającą sprawozdanie nie może być więc np. prokurent spółki.

KONIECZNY PESEL

Co istotne, osoba składająca sprawozdanie w imieniu spółki musi posiadać numer PESEL ujawniony w KRS. W praktyce dla spółek, których członkami zarządu czy wspólnikami są wyłącznie cudzoziemcy nieposiadający takiego numeru, powoduje to obecnie duże problemy. W tego typu sytuacji osoby te muszą najpierw wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, a po jego uzyskaniu zakupić kwalifikowany podpis elektroniczny lub założyć bezpłatny profil ePUAP. Ponadto, informacja o numerze PESEL powinna zostać zgłoszona na odpowiednim formularzu do sądu rejestrowego. Dopiero po załatwieniu wymienionych formalności będzie można przesłać sprawozdanie do sądu. Innym wyjściem dla spółek, w których osobami je reprezentującymi są wyłącznie cudzoziemcy, może okazać się uzupełnienie składu osobowego zarządu (lub wspólników) o osobę posiadającą już numer PESEL.

DO URZĘDU SKARBOWEGO

Niezależnie od obowiązku złożenia sprawozdania do KRS, jednostki powinny w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym.

Do końca września sprawozdania finansowe można jeszcze składać do organu podatkowego w formie papierowej.

NOWE ZASADY JESIENIĄ

Od 1 października 2018 r. zaczną obowiązywać kolejne zmiany dotyczące sprawozdań finansowych. Od tego dnia wejdzie w życie obowiązek sporządzania ich wyłącznie w formie elektronicznej oraz podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP.

W związku z tym wszystkie osoby, reprezentujące podmioty sporządzające sprawozdania finansowe, powinny do tego czasu uzyskać podpis elektroniczny lub założyć profil zaufany ePUAP.

KARY ZA NIEDOTRZYMANIE TERMINU

Należy pamiętać, że jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone w ustawowym terminie, zobowiązana jednostka popełnia wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności (art. 79 pkt 4 uor).

 

źródło:

http://www.rp.pl/Rachunkowosc/306069991-Skladanie-sprawozdan-finansowych-tylko-w-formie-elektronicznej.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-elektroniczne-skladanie-sprawozdan-do-krs-nowy-obowiazek