Artykuły

BDO – Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami

Baza ta została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarki odpadami i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, które występują w tym sektorze.

Jest to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami, która umożliwia gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków. Baza ta prowadzona jest przez marszałków województw.
Od 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

Obowiązkowy wpis do BDO dotyczy podmiotów, które:

-wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
-wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.
Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku podatników, którzy prowadzą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi budowlane, gabinety stomatologiczne, a także zakłady mechaniki pojazdów samochodowych czy zakłady fotograficzne i drukarskie.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

-osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
-podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
-uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
-uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
-podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
-transportujący wytworzone przez siebie odpady,
-rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Podatnik może zweryfikować, czy konieczna jest rejestracja do BDO po kliknięciu w link:
https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Pamiętać należy, że odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.

Kiedy należy dokonać rejestracji o BDO?

Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO podatnicy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do końca 2019 roku. Od stycznia 2020 roku na podatników, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd. Co więcej, od takich podatników odpady nie będą odbierane, a sami podatnicy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była w tym celu ówcześnie wykorzystywana nie będzie już spełniała swojej roli.

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach przedsiębiorcy dokonują składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku podmiot zostanie wprowadzony do ww. rejestru przez marszałka wojewódzkiego.

Ile kosztuje wpis do BDO?

Opłatę rejestrową zapłacić należy na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:
-100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą,
-300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą.

Opłata rejestrowa obowiązuje przedsiębiorców:
-wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
-wprowadzających baterie lub akumulatory,
-wprowadzających pojazdy,
-producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
-wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
-wprowadzających na terytorium kraju opony,
-wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.
Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie – jesteś zobowiązany do wpłaty jednej, najwyższej opłaty rejestrowej.

Zasady wypełniania wniosku, wymagane załączniki, sposób złożenia wniosku oraz wniosek rejestrowy podatnicy mogą znaleźć wchodząc w link:

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

Źródła:
https://bdo.mos.gov.pl/
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-bdo-a-obowiazek-rejestracji-podmiotow-do-konca-roku
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

Zostaw komentarz