By

dora

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych darowizną

Jedna z najkorzystniejszych metod podatkowej optymalizacji małych firm przejdzie do lamusa – otrzymane darowizną lub w spadku składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej nie będą mogły być przedmiotem amortyzacji podatkowej. Zmiana ograniczy możliwość przekazywania sobie zamortyzowanych składników majątku między członkami...
Read More →

Limity podatkowe

Jednorazowa amortyzacja do  50 tyś euro rocznie W roku 2017 kwota limitu wzrosła do 215’000 zł (50 000 euro). Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych...
Read More →

SPLIT PAYMENT- czyli model podzielnej płatności

Mechanizm split payment ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Mimo że nie będzie obowiązkowy, Ministerstwo Finansów będzie zachęcać do korzystania z niego. Założeniem modelu jest podzielenie płatności na cenę netto, która ma być wpłacana przez nabywcę w  sposób bezpośredni na konto...
Read More →

Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie opiera się na przeniesieniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę.W ustawie o VAT w załączniku 11 znajduje się pełna lista towarów dla transakcji krajowych, w przypadku których stosuje się odwrotne obciążenie. Natomiast załącznik numer 14 zawiera listę usług...
Read More →

Wynagrodzeni oraz składki ZUS jako koszty uzyskania przychodów

Zatrudnienie pracowników wiąże się z ponoszeniem kosztów przez pracodawce. Ponosi on koszty związane z wypłatą wynagrodzenia oraz odprowadzaniem składek ZUS. Wydatki te są ujmowane w kosztach podatkowych. Jednak sposób ich ewidencjonowania uzależniony jest od terminu zapłaty. Wynagrodzenia oraz zasiłki pieniężne...
Read More →

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy nie są w stanie obejść się bez samochodu, czy maszyn produkcyjnych. Większość tych składników może stanowić tzw. środki trwałe, jednak po spełnieniu kilku warunków: będą wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa, są kompletne i zdatne do użytku, zostały nabyte lub wytworzone...
Read More →

Krajowa Administracja Skarbowa, jakie zmiany od 1 marca 2017

Krajowa Administracja Skarbowa jest podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a jej szefem jest wiceminister finansów. Nową, skonsolidowaną KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne: izby administracji skarbowej (16) urzędy skarbowe (400) urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi –...
Read More →