By

dora

Kasa fiskalna w 2018 roku.

Kasa fiskalna jest coraz bardziej powszechna wśród przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jakie...
Read More →

Faktura i jej elementy

Faktura VAT jest to dokument wystawiany co do zasady przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania dokonania transakcji. Wystawienie faktury jest obowiązkowe w przypadku gdy drugą stroną transakcji jest również firma. Jeśli kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, fakturę...
Read More →

Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe.

W celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są prowadzić odpowiednie księgi w oparciu o zasady rachunkowe. W polskim systemie prawnym przewidziano dwa możliwe sposoby prowadzenia rachunkowości – przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz...
Read More →

Koszty użytkowania samochodu w firmie.

W wielu firmach wykorzystuje się samochody. Mogą być to całe floty, a w przypadku jednoosobowych firm – pojedyncze auta. Ich użytkowanie wiąże się z kosztami, które w dużej mierze można zaliczyć w poczet kosztów prowadzenia działalności. Użytkowanie samochodu prywatnego w...
Read More →

Faktura dla kontrahenta z UE.

Unia Europejska umożliwia pełną swobodę zawierania umów pomiędzy krajami wspólnoty, co przyczynia się do powiększania ilości zawieranych transakcji między polskimi a zagranicznymi kontrahentami. Spotykając się po raz pierwszy z wystawieniem faktury dla zagranicznego partnera, polscy przedsiębiorcy często mają problem jak...
Read More →

Jedno konto ZUS

Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę w systemie opłacania składek dla przedsiębiorców. Na początku 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualne konto ZUS, na które będzie dokonywał wpłat z tytułu składek. Zamiast jak dotychczas czterech numerów kont dla wpłat...
Read More →

Jednolity plik kontrolny

Ministerstwo Finansów, chcąc uszczelnić polski system podatkowy, wprowadza tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jaki jest cel wprowadzenia tego typu rozwiązania? Jaka jest struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego? Kto i od kiedy będzie zobligowany do jego przekazania? Wyjaśniamy poniżej. Czym jest Jednolity...
Read More →

Jednolity plik kontrolny

Ministerstwo Finansów, chcąc uszczelnić polski system podatkowy, wprowadza tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jaki jest cel wprowadzenia tego typu rozwiązania? Jaka jest struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego? Kto i od kiedy będzie zobligowany do jego przekazania? Wyjaśniamy poniżej. Czym jest Jednolity...
Read More →

KPIR- Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej: wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody) zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z...
Read More →