By

dora

Elektroniczne składanie sprawozdań do KRS

Elektroniczne składanie sprawozdań do KRS Obowiązek elektronicznego składania sprawozdań dotyczy każdej firmy zarejestrowanej w KRS (czyli wszystkie spółki z o.o., spółki akcyjne) oraz osób fizycznych i spóek przez nie prowadzonych, jeżeli ich przychód w ubiegłym roku wyniósł co najmniej 2...
Read More →

Kasa fiskalna- co warto wiedzieć oraz co może się zmienić

Kasy fiskalne Obowiązek stosowania kas fiskalnych co do zasady dotyczy wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Natomiast ustawodawca przewidział szereg zwolnień z posiadania kasy fiskalnej.   Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej...
Read More →

Opłata skarbowa w KPiR

Opłata skarbowa Opłata skarbowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeśli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie czy zezwolenie....
Read More →

Kilometrówka 2018

Stawki kilometrówki określane są w celu ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej – w przypadku pracowników. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, stawka za 1 kilometr jest niezwykle istotna, gdy w ramach działalności gospodarczej wykorzystują prywatny lub użyczony samochód osobowy.  ...
Read More →

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – podstawowe informacje

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja...
Read More →

Zawieszenie działalności a prowadzenie KPiR

Czy w okresie zawieszenia działalności trzeba prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? rzedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, ma możliwość zawieszenia działalności. Aby zawiesić działalność, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy (można...
Read More →

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem od sprzedaży z VAT

Sprzedaż niektórych wyrobów oraz świadczenie usług takich jak roboty budowlane, sprzedaż wyrobów stalowych, złomu czy niektórych zespołów komputerowych podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Wówczas podatek VAT rozlicza nie sprzedawca, lecz nabywca. Jeżeli na wystawionej fakturze podatek VAT został błędnie naliczony, sprzedawca...
Read More →

Niezamortyzowana wartość inwestycji jako koszt

Przed rozpoczęciem działalności lokalu (niebędącym własnością przedsiębiorcy) przedsiębiorcy często dokonują prac adaptacyjnych do własnych potrzeb. Ich koszty powinny być traktowane – co do zasady – jako inwestycja w obcy środek trwały i amortyzowane. Problem pojawia się, gdy cała wartość inwestycji...
Read More →