Kasa fiskalna- co warto wiedzieć oraz co może się zmienić

Kasy fiskalne Obowiązek stosowania kas fiskalnych co do zasady dotyczy wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Natomiast ustawodawca przewidział szereg zwolnień z posiadania kasy fiskalnej.   Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej występuje wówczas, gdy podatnik dokonuje na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych dostaw: a) gazu...
Read More →

Opłata skarbowa w KPiR

Opłata skarbowa Opłata skarbowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeśli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie czy zezwolenie. I tak do wniesienia opłaty skarbowej podatnik obowiązany jest m.in. przy składaniu wniosku o wydanie...
Read More →

Kilometrówka 2018

Stawki kilometrówki określane są w celu ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej – w przypadku pracowników. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, stawka za 1 kilometr jest niezwykle istotna, gdy w ramach działalności gospodarczej wykorzystują prywatny lub użyczony samochód osobowy.   Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów...
Read More →

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – podstawowe informacje

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub...
Read More →

Zawieszenie działalności a prowadzenie KPiR

Czy w okresie zawieszenia działalności trzeba prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? rzedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, ma możliwość zawieszenia działalności. Aby zawiesić działalność, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy (można to zrobić również elektronicznie). Okres zawieszenia musi trwać minimum 30 dni, a maksymalnie 2 lata,...
Read More →

JPK_PKPIR- czyli jednolity plik kontrolny dla księgi przychodów i rozchodów

JPK_PKPiR Obowiązek posiadania pozostałych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdzie w życie od 1 lipca 2018 r. JPK_PKPIR obejmuje dane zawarte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Prowadzenie KPiR za pomocą programów komputerowych zobowiązuje do sporządzania JPK_PKPIR. Ten obowiązek dotyczy także przedsiębiorców prowadzących swoje ewidencje w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel. Struktura JPK_PKPIR Jednolity Plik Kontrolny...
Read More →

Czy przedsiębiorstwo w mieszkaniu wpływa na większy podatek od nieruchomości?

  Czy przedsiębiorstwo w mieszkaniu wpływa na większy podatek od nieruchomości? Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często jako siedzibę firmy wybierają swoje mieszkanie. Takie rozwiązanie powoduje, iż możliwe staje się zaliczenie wydatków związanych z eksploatacją lokalu, w części przeznaczonej na prowadzenie działalności, do kosztów uzyskania przychodu. Osobną kwestię stanowi podatek od nieruchomości. Zdarzają się bowiem...
Read More →

Korekta faktury z odwrotnym obciążeniem od sprzedaży z VAT

Sprzedaż niektórych wyrobów oraz świadczenie usług takich jak roboty budowlane, sprzedaż wyrobów stalowych, złomu czy niektórych zespołów komputerowych podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Wówczas podatek VAT rozlicza nie sprzedawca, lecz nabywca. Jeżeli na wystawionej fakturze podatek VAT został błędnie naliczony, sprzedawca powinien sporządzić jego korektę. Jednak czy korekta faktury z odwrotnym obciążeniem powoduje obowiązek rozliczenia podatku...
Read More →

Niezamortyzowana wartość inwestycji jako koszt

Przed rozpoczęciem działalności lokalu (niebędącym własnością przedsiębiorcy) przedsiębiorcy często dokonują prac adaptacyjnych do własnych potrzeb. Ich koszty powinny być traktowane – co do zasady – jako inwestycja w obcy środek trwały i amortyzowane. Problem pojawia się, gdy cała wartość inwestycji nie została zamortyzowana, a umowa uległa rozwiązaniu. W poniższym artykule omówimy zatem, czy niezamortyzowana wartość...
Read More →

Okulary korekcyjne i soczewki – czy można ująć w kosztach podatkowych?

Za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów – zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23, który zawiera zbiór wydatków nienależących do kosztów podatkowych. Należy dodać, że niewymienienie określonego kosztu w tym zbiorze nie oznacza, że...
Read More →