Artykuły

Ilość dni urlopu wypoczynkowego

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Pierwszy raz na urlop
Osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę w danym roku kalendarzowym, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy. Należy jej się wtedy 1/12 rocznego urlopu. Z każdym kolejnym miesiącem tych dni wolnych jest więcej. Zatem pracownik nabywa prawo do urlopu cząstkowego z dołu, za każdy miesiąc.

Prawo do kolejnych urlopów będzie mu przysługiwało w każdym następnym roku kalendarzowym. Oznacza to, że kolejne urlopy nabywa zawsze z góry.

Taki jest wymiar urlopu wypoczynkowego
Od stażu pracy zależy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi.

Jest to:

20 dni – gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
26 dni – gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Okres nauki ważny do stażu pracy

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się następujące okresy nauki w:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej – 3 lata;
średniej szkole zawodowej – 5 lat;
średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata;
szkole policealnej – 6 lat;
szkole wyższej – 8 lat.
Uwaga! Nie można sumować lat nauki w różnych szkołach.

Jeśli pracownik był zatrudniony i równocześnie uczył się, to do jego stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki. Wszystko zależy od tego, co było korzystniejsze dla pracownika.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego
Zgodnie z kodeksem pracy, jedna część urlopu musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych. Pracownik sam decyduje, jak podzielić sobie przysługujące mu wolne. Może też od razu wykorzystać cały urlop wypoczynkowy.

Z kolei pracodawca powinien udzielać urlopów zgodnie z ich planem, który sam sporządza. Bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Uwaga! W planie urlopów pracownik nie ma obowiązku uwzględnić urlopu udzielanego na żądanie (4 dni w każdym roku kalendarzowym). Może jednak ten urlop wpisać do planu.

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop
Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo do takiego wynagrodzenia, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował.

Dostanie ekwiwalent pieniężny za urlop tylko wówczas, gdy nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w całości lub części z powodu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Źródło:Urlop wypoczynkowy 2017. Jaki wymiar przysługuje i na jakich zasadach jest udzielany,  http://www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/urlop-wypoczynkowy-2017-jaki-wymiar-przysluguje-i-na-jakich-zasadach-jest-ud(dostęp14.08.2017r.)