Day

Styczeń 5, 2018

Kasa fiskalna w 2018 roku.

Kasa fiskalna jest coraz bardziej powszechna wśród przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jakie...
Read More →

Faktura i jej elementy

Faktura VAT jest to dokument wystawiany co do zasady przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania dokonania transakcji. Wystawienie faktury jest obowiązkowe w przypadku gdy drugą stroną transakcji jest również firma. Jeśli kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, fakturę...
Read More →

Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe.

W celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są prowadzić odpowiednie księgi w oparciu o zasady rachunkowe. W polskim systemie prawnym przewidziano dwa możliwe sposoby prowadzenia rachunkowości – przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz...
Read More →