Artykuły

Od 1 stycznia 2018 r. podstawa wymiaru składki emerytalnej i rentowej bez ograniczenia rocznego.

Zgodnie z rządowym projektem, który niecałe dwa tygodnie temu trafił do Sejmu, tzw. limit 30-krotności ma zostać całkowicie zlikwidowany. Obecnie limit ten wskazuje, że po przekroczeniu w danym roku łącznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (30-krotność miesięcznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia) do końca danego roku od pracownika nie odprowadza się już składek na te fundusze.

Granicę opłacania składek na poziomie 30 przeciętnych wynagrodzeń wprowadzono w 1999 r. wraz z reformą emerytalną. Proponowane przez rząd jej zniesienie od 2018 r. oznacza, że ZUS musi dokonać zmian w czterech programach: KSI (Kompleksowym Systemie Informatycznym) ZUS, PUE, programie Płatnik i aplikacji ePłatnik. Dziś w momencie przekroczeniu pułapu (w tym roku to 127 800 zł) programy automatycznie przestają naliczać składkę emerytalną i rentową.

Co oznacza „uwolnienie” podstawy składek?

W projekcie nowelizacji ustawy systemowej rząd wprowadził likwidację górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe począwszy od 2018 r. A to oznacza, że obie składki będą odprowadzane od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń. Nie ma być również takiego ograniczenia przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zmiana w tym zakresie jest podyktowana – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – kilkoma czynnikami. Po pierwsze, płatnik oraz ubezpieczony zostaną zwolnieni z obowiązku ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, szczególnie w przypadku gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy. Po drugie, utrzymywanie górnej kwoty ograniczenia z jednej strony skutkuje „spłaszczeniem” wysokości emerytur, gdyż ogranicza ich wysokość́ w przypadku lepiej uposażonych ubezpieczonych, a z drugiej strony ogranicza ich wkład w życie wspólnoty.

Trzeba zauważyć, że zniesienie limitu składek emerytalno-rentowych spowoduje jednocześnie obniżenie składki zdrowotnej oraz podstawy opodatkowania. Wpłynie też na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych. Wysokość́ emerytury jest bowiem ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Im wyższa kwota tych składek i im dłuższy staż pracy, tym wysokość́ świadczenia jest wyższa. Szczególnie ma to znaczenie dla osób, które otrzymują w czasie swojej drogi zawodowej zróżnicowane pod względem wysokości zarobki. Wzrost podstawy wymiaru składek spowoduje również zwiększenie – także z powodu zniesienia ograniczenia do 250% – wskaźnika wysokości podstawy wymiaru nowo przyznawanych emerytur (wyliczanych według dotychczasowych zasad) oraz rent (art. 6 projektowanej ustawy).

 

źródło:
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/skladki_zus_likwidacja_limitu_30_krotnosci_zaszkodzi_gospodarce-a_22761.htm (dostęp z dnia 13.11.2017)
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1083372,zus-zniesienie-limitu-placenia-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-2019-r.html (dostęp z dnia 13.11.2017)
https://www.portalfk.pl/skladki/od-1-stycznia-2018-r.-podstawa-wymiaru-skladki-emerytalnej-i-rentowej-bez-ograniczenia-rocznego-15684.html (dostęp z dnia 13.11.2017)